Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 1a, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-24-07
Fax: (58) 552-03-11
WWW: http://www.ug.edu.pl
Email: rekug@ug.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Biologii Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Chemii Licencjackie stacjonarne Magisterskie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Wydział Ekonomiczny
wydział zamiejscowy - Sopot
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Filologiczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Historyczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Wydział Nauk Społecznych Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie stacjonarne Magisterskie niestacjonarne wieczorowe Magisterskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Oceanografii i Geografii
wydział zamiejscowy - Gdynia
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Prawa i Administracji Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie stacjonarne Magisterskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Zarządzania
wydział zamiejscowy - Sopot
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne

O Uniwersytecie


Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca w 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku; później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Prekursorką Uniwersytetu Gdańskiego była Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie, która rozpoczęła działalność w 1945 i już w 1947 roku wydała pierwsze dyplomy, gdyż kontynuowali w niej naukę studenci trzeciego roku.

Obecnie Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Oferuje kształcenie na prawie czterdziestu kierunkach studiów w zakresie ponad stu czterdziestu specjalności. Na jedenastu wydziałach studiuje prawie trzydzieści trzy tysiące studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się tysiąc siedmiuset pracowników naukowych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. W zakresie europejskich programów, takich jak Erasmus, studenci UG mają szanse poszerzać swoją wiedzę i podejmować praktyki zagranicą oraz zdobywać nowe doświadczenia. Biorą też udział w programie MOST, który daje szansę studiowania przez jeden semestr na jednej z dziewiętnastu wyższych uczelni. Biuro Karier UG, które jest liderem wśród zawodowych doradców województwa pomorskiego, pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju. Liczne zagraniczne staże kadry naukowej pomagają w coraz nowocześniejszym i otwartym kształceniu młodzieży.


Kadra Naukowa


Kadra naukowa

Kadra naukowa Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe na światowym poziomie, nie tylko odkrywczo poszerzając granice poznania, ale także służąc wiedzą i doświadczeniem całemu regionowi pomorskiemu; pomaga w jego dynamicznym, nowoczesnym rozwoju. Dzięki rozwojowi i działaniom kadry naukowej UG uczelnia staje się inkubatorem przedsiębiorczości w takich dziedzinach, jak biotechnologia, biologia czy chemia, a już obecnie Uniwersytet Gdański współpracuje z uczelniami wyższymi wszystkich państw Europy i odległymi krajami świata. Wspólne badania i przedsięwzięcia prowadzone są w ramach ponad stu międzynarodowych umów z zagranicznymi partnerami. Kolejne instytuty, katedry i zakłady zdobywają prestiżowy status centrum doskonałości, który jest europejskim certyfikatem jakości.


Studenci UG


Poza zdobywaniem wiedzy studenci mogą realizować swoje pasje i poszerzać zainteresowania w ponad stu osiemdziesięciu działających na Uniwersytecie Gdańskim kołach naukowych i organizacjach studenckich, w zdobywającym znaczące na międzynarodowych festiwalach nagrody Akademickim Chórze Uniwersytetu Gdańskiego, Zespole Pieśni i Tańca Jantar oraz Akademickim Centrum Kultury Alternator, które organizuje znaczące dla regionu pomorskiego przedsięwzięcia kulturalne i imprezy. Ważną częścią życia akademickiego jest sport, a drużyny Akademickiego Związku Sportowego UG oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu sięgają po medale i laury w najważniejszych imprezach sportowych w Polsce i świecie.


Oferta Kształcenia


Najnowsza historia Uniwersytetu Gdańskiego to tworzone wciąż nowe kierunki studiów i dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. W 2004 roku uruchomiona została archeologia, w 2005 - kulturoznawstwo, w 2006 - dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Także w 2006 roku, wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytet Gdański podjął kolejną, unikatową w skali kraju inicjatywę powołania jedynego w Polsce kierunku - logopedia. Najnowsze kierunki na UG to m.in. etnologia, krajoznawstwo i turystyka historyczna, lingwistyka stosowana, pedagogika specjalna, praca socjalna, gospodarka przestrzenna, geologia, amerykanistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także kierunki w języku angielskim, takie jak m.in. International Bussines. Na uczelni każdego roku poszerzana jest także oferta studiów doktoranckich i podyplomowych.

Identyfikując się z ideą tworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w styczniu 2004 roku Senat UG przyjął uchwałę o wprowadzeniu w roku akademickim 2005/2006 systemu bolońskiego (trzystopniowe studia wyższe) jako podstawowego systemu kształcenia na uczelni. Uniwersytet Gdański jest pierwszą uczelnią wyższą w Polsce, która już od 2004 roku w pełnym zakresie wdrożyła boloński system kształcenia, ułatwiający studentom naukę i otwierający nowe perspektywy zdobywania dyplomu. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę Uniwersytet Gdański proponuje studia doktoranckie, a także ponad osiemdziesiąt kierunków studiów podyplomowych, które dają szanse kariery zawodowej w Polsce i Europie.


Współpraca Zagraniczna


Uniwersytet Gdański współpracuje z uniwersytetami, szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi ze wszystkich niemal krajów świata. Pozwala to zarówno na poszerzanie oferty dydaktycznej, jak i pogłębianie wiedzy nauczycieli akademickich oraz rozbudowę Uniwersytetu Gdańskiego. Ważnym elementem wspólnych działań jest realizacja projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej. Uniwersytet Gdański w okresie od 2002 r. do końca 2008 r. uczestniczył w ponad stu projektach europejskich i międzynarodowych. Najwięcej projektów realizowano w ramach 5. Programu Ramowego, w tym trzy europejskie centra doskonałości: Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE), Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research (BALTDER), Centre of Excellence in Bio-safety and Molecular Biomedicine (BioMoBil). Sukcesy odnosiły również zespoły badawcze Uniwersytetu Gdańskiego w 6. Programie Ramowym, a dwa spośród realizowanych projektów stanowiły tzw. sieci doskonałości: Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MARBEF), European Vigilance Network for the Management of Antiviral Drug Resistance (VIRGIL). Zespoły badawcze UG wykazują również duże zainteresowanie 7. Programem Ramowym UE, aplikując w odpowiedzi na ogłaszane przez Komisję Europejską konkursy.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło dla polskiej nauki nowe możliwości finansowania działań, m.in. poprzez korzystanie z funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz inicjatyw wspólnotowych. W okresie programowania 2004-2006 na Uniwersytecie Gdańskim realizowane były projekty zarówno w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, jak i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Gdański uczestniczył również w Interregu III i Inicjatywie EQUAL. W okresie programowania 2007-2013 Uniwersytet realizuje już pierwsze projekty z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni w ramach Priorytetu IV "Szkolnictwo wyższe i nauka".

Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego pozyskują również inne granty europejskie i międzynarodowe np. w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, czy Lifelong Learning Programme.

Uczestnictwo w europejskich programach pozwala również na rozbudowę uczelni i poszerzanie bazy naukowo-dydaktycznej.

Istotnym elementem współpracy międzynarodowej jest wspólne organizowanie przez Uniwersytet Gdański i inne ośrodki naukowe konferencji i sympozjów, a także uczestnictwo uczelni w konsorcjach przy realizacji większych programów badawczych.

Współpracę zagraniczną uczelnia rozwija także w ramach ponad stu bilateralnych umów o współpracy z zagranicznymi partnerami oraz na podstawie niemal dwustu pięćdziesięciu umów, które Uniwersytet Gdański podpisał z uczelniami europejskimi w ramach Programu LLP-Erasmus. Uniwersytet Gdański od początku włączał się także w programy europejskie, związane z możliwością odbywania staży zagranicznych przez studentów, takie jak


Strategia rozwoju UG


Obecna strategia rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego koncentruje się na rozbudowie gdańskiej uczelni w ramach trzech kampusów: oliwskiego (w ramach Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego), sopockiego oraz gdyńskiego. W 2008 roku w kampusie oliwskim oddano do użytku nowy gmach Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, w którym mieszczą się nowoczesne, wyposażone w multimedia aule, specjalistyczne pracownie socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne, studio radiowe i telewizyjne przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także przestronny hall umożliwiający organizowanie wystaw i koncertów. W 2006 roku, także w kampusie oliwskim, oddana została do użytku najnowocześniejsza w regionie pomorskim

nowa Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, pomyślana jako środowiskowe centrum informacji naukowej. W pełni skomputeryzowana oferuje wolny dostęp do ponad pięciuset tysięcy woluminów. Odpowiadające wymaganiom XXI wieku czytelnie oraz specjalne sale do indywidualnej pracy służą studentom i społeczności akademickiej całego regionu. Gdynia od 2005 roku może się poszczycić reprezentacyjnym budynkiem Instytutu Oceanografii z nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami, audytorium i salą ekspozycyjną. Budynek Instytutu Oceanografii zdobył wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni za najlepszą inwestycję w roku 2006 w konkursie "Czas Gdyni". W kampusie sopockim w 2006 roku powstał nowoczesny Ośrodek Dydaktyczno-Konferencyjny Uniwersytetu Gdańskiego.


Władze Uczelni


JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR
PROF. DR HAB. BERNARD LAMMEK

Sekretariat Rektora:
tel. (0-58) 523 24 07 lub wew. 24 07
tel. (0-58) 523 20 43 lub wew. 20 43, fax 552 03 11,
e-mail: rekug@ug.edu.pl,

Prorektor ds. Kształcenia
PROF. DR HAB. MARIA MENDEL

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia:
tel. 523 20 36 lub wew. 20 36, fax 523 25 36,
e-mail: rekdsk@ug.edu.pl

Prorektor ds. Nauki
PROF. DR HAB. GRZEGORZ WĘGRZYN

Sekretariat Prorektora ds. Nauki: 
tel. 523 20 41 lub wew. 20 41, fax 523 24 37,
e-mail: rekdsn@ug.edu.pl

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
PROF. UG, DR HAB. MIROSŁAW KRAJEWSKI

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów
tel. 523 20 18 lub wew. 20 18,
fax 523 24 37, e-mail: rekdsrf@ug.edu.pl

Prorektor ds. Studenckich
PROF. UG, DR HAB. JÓZEF WŁODARSKI

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich:
tel. 523 24 40 lub wew. 24 40, fax 523 25 36,
e-mail: rekdss@ug.edu.pl

Kanclerz
DR JERZY GWIZDAŁA

tel. 523 20 08 lub wew. 20 08, 523 23 07 lub wew. 23 07, tel./fax 552 30 51,
e-mail: kanclerz@ug.edu.pl

Senat Uniwersytetu Gdańskiego

tel. 523 24 14 lub wew. 24 14,
e-mail: organizacyjny@ug.edu.pl
Strona Działu Organizacyjnego


Adresy i telefony


Rektorat

ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
tel. portiernia: 523 24 00 wew. 24 00
fax. (+58) 552 03 11

Numer konta UG:

35124012711111000014925388
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
ul. Kolobrzeska 43

NIP  584-020-32-39
REGON 000001330

 

Wydziały

Wydział Biologii

http://www.biology.ug.edu.pl
ul. Kładki 24,
80-822 Gdańsk
tel. centrala (+58) 523 63 00,
fax. (0-58) 523 64 03

Wydział Chemii

http://www.chem.ug.edu.pl
ul. Sobieskiego 18/19,
80-952 Gdańsk 6
tel. centrala (+58) 523 53 01
lub wew. 53 01
fax (+58) 523 54 72

Wydział Ekonomiczny

http://ekonom.ug.edu.pl
ul. Armii Krajowej 119/121,
81-824 Sopot
tel. centrala: 523 10 00 wew. 10 00
fax (+58) 523 11 10

Wydział Filologiczny

http://www.fil.ug.edu.pl
ul. Wita Stwosza 55,
80-952 Gdańsk 5
tel. centrala (+58) 523 28 99 wew. 28 99
tel./fax (+58) 341 16 66

Wydział Historyczny

http://www.historia.ug.edu.pl
ul. Wita Stwosza 55,
80-952 Gdańsk 5
tel. centrala (+58) 523 28 99 wew. 28 99
tel./fax (+58) 341 16 66

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

http://www.mfi.ug.edu.pl
ul. Wita Stwosza 57,
80-952 Gdańsk 5
tel. centrala (+58) 523 21 00
lub wew. 21 00
tel./fax (+58) 523 22 66
lub wew. 22 66

Wydział Nauk Społecznych

http://www.wns.ug.edu.pl
ul. Bażyńskiego 4,
80-952 Gdańsk
tel. (+58) 523 44 03

Wydział Oceanografii i Geografii

http://www.oig.ug.edu.pl
al. Marszałka Piłsudskiego 46,
81-378 Gdynia
tel. centrala (+58) 523 66 00
lub wew. 66 00
fax: (+58) 661 64 70

Wydział Prawa i Administracji

http://www.prawo.ug.edu.pl
ul. Bażyńskiego 6,
80-952 Gdańsk 5
tel. centrala: 523 28 99 wew. 28 99
fax. 523 28 87 wew. 28 87

Wydział Zarządzania

http://www.wzr.ug.edu.pl
ul. Armii Krajowej 101,
81-824 Sopot
tel. centrala: 523 10 00 wew. 10 00
fax (+58) 551 46 76

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed

http://www.biotech.ug.edu.pl
ul. Kładki 24,
80-822 Gdańsk 50
tel. (+58) 523 63 20
fax (+58) 523 64 30

 

Wydziały i jednostki


Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed


Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
Biblioteka Brytyjska UG


Słowo od Rektora


Uniwersytet Gdański to największa uczelnia w regionie pomorskim, która pierwsza w kraju już w 2004 roku wprowadziła w pełnym zakresie boloński system kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. Integracja europejska w dziedzinie szkolnictwa wyższego polega na harmonizacji systemów edukacyjnych tzw. procesie bolońskim, którego cele zostały zawarte we Wspólnej Deklaracji Ministrów Edukacji podpisanej 19 czerwca 1999 roku w Bolonii.

Głównym zamierzeniem Deklaracji Bolońskiej jest utworzenie do końca pierwszej dekady XXI wieku Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego pozwalającej studentom z różnych krajów studiować na wybranej uczelni, a jednocześnie dzięki mobilności zdobywać nowe cenne doświadczenia. Studenci mają bowiem wiele możliwości odbycia części studiów za granicą i dzięki systemowi punktów ECTS zaliczenia ich na macierzystej uczelni. Boloński system kształcenia gwarantuje naszym studentom zdobycie wykształcenia w trakcie trzyletnich studiów pierwszego stopnia - zawodowych, a następnie uzupełnienie wiedzy na dwuletnich studiach drugiego stopnia - magisterskich. Trzeci stopień stanowią cieszące się coraz większym zainteresowaniem czteroletnie studia doktoranckie.

System Boloński charakteryzuje się dużą elastycznością i pozwala studentom na indywidualizacje programu studiów. Umożliwia również równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Pozwala także w pełni korzystać z oferty dydaktycznej uczelni wyższych w Europie i na świecie. Na Uniwersytecie Gdańskim podjęliśmy starania na rzecz wprowadzenia systemu wspólnych programów (i dyplomów) z innymi uczelniami zagranicznymi, tzw. Joint clegre. Dzięki realizacji tych zamierzeń będziecie studiować na jednej z najnowocześniejszych uczelni w kraju, znajdującej się na wysokim miejscu w wielu rankingach opiniotwórczych mediów.

Studiowanie na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, zaliczenia, kolokwia i egzaminy. Na naszej uczelni będziecie mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, działając w studenckich kołach naukowych, europejskich stowarzyszeniach, Akademickim Centrum Kultury, Akademickim Związku Sportowym i wielu innych organizacjach.

Na Waszą karierę zawodową a w konsekwencji życiową drogę będzie miała wpływ decyzja o wyborze kierunku studiów. obiecujemy Wam ciekawe studia bowiem łączy Was jeden wspólny cel: zdobycie wykształcenia pozwalającego na sprostanie wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Uniwersytet Gdański oferuje Wam możliwość podjęcia studiów na jednym spośród prawie pięćdziesięciu kierunków, w zakresie ponad stu pięćdziesięciu specjalności. To bogata oferta dydaktyczna wyposażona w nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Jestem w pełni przekonany, że podejmiecie rozważne i mądre decyzje pamiętając o możliwości zrealizowania swoich marzeń i ambicji. Wyrażam nadzieję, że Uniwersytet Gdański będzie tą uczelnią, na której uda się Wam zrealizować najśmielsze plany i marzenia.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek