Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Biologii
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Biologii

80-822 Gdańsk, Pomorskie
ul. Kładki 24, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-63-00
Fax: (58) 523-64-03
WWW: http://www.biology.ug.edu.pl
Email: dziekanat@biologia.ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Biologia Biologia - Licencjackie stacjonarne Biologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Biologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Biologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Przyroda Przyroda - Licencjackie stacjonarne

O Wydziale


Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego utworzony został na bazie Instytutu Biologii Wydziału BGiO UG, na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku, a rozpoczął swoją działalność jako niezależna jednostka organizacyjna 1 września 2008 roku.

W ramach Wydziału, w chwili obecnej działa 11 katedr, 1 pracownia i 2 stacje badawcze. Wydział Biologii prowadzi trójstopniowe (licencjackie, magisterskie i doktoranckie) studia z zakresu nauk biologicznych. W ramach nich studenci mają do wyboru trzy specjalności: molekularną, eksperymentalną i środowiskową.

Kierunek Biologia prowadzony na Wydziale posiada pięcioletnią akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział, wspólnie z Wydziałem Chemii UG i Wydziałem Oceanografii i Geografii UG uczestniczy również w kształceniu studentów w ramach międzywydziałowego kierunku ochrona środowiska.

W 2009 roku otwarty został na Wydziale makrokierunek przyroda obejmujący studia I-go stopnia prowadzone wspólnie z innymi Wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziałem Chemii, Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki i Wydziałem Oceanografii i Geografii

W najbliższym czasie oferta dydaktyczna Wydziału wzbogaci się o dwa nowe makrokierunki:

 • bioinformatykę - studia I-go stopnia prowadzone wspólnie z innymi Wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki, Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG-GUMed oraz Wydziałem Chemii
 • neurobiopsychologię - 5-letnie studia magisterskie prowadzone wspólnie z Instytutem Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, postanowiła przyznać z dniem 1 września 2008 roku Wydziałowi Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

W dwóch kolejnych ocenach osiągnięć naukowych, Komitet Badań Naukowych, przyznał Instytutowi Biologii (obecnie Wydziałowi Biologii) pierwszą kategorię w ocenie parametrycznej.

Zakres działalności naukowo-badawczej prowadzonej w ramach Wydziału jest bardzo szeroki.

Najważniejszym celem, stojącym obecnie przed Wydziałem Biologii jest wybudowanie na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie, gmachu mogącego pomieścić wszystkie jednostki organizacyjne wydziału wraz z zapleczem naukowym i dydaktycznym, co znacząco poprawi warunki pracy i kształcenia.


Historia


Historia Wydziału Biologii jest integralną częścią historii Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 roku przez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie. Założona w 1946 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna dała początek trzem wydziałom nowej uczelni, w tym Wydziałowi Biologii i Nauk o Ziemi (BiNoZ). Dynamiczny rozwój Uniwersytetu Gdańskiego spowodował, że już po dwóch latach od chwili swojego powstania wszystkie wydziały zdobyły prawa doktoryzowania.

Podwaliny kierunku biologia na wydziale BiNoZ położyli wywodzący się z różnych środowisk akademickich w Polsce, w większości nieżyjący już dziś profesorowie - twórcy i organizatorzy kolejno powstających Pracowni, Zakładów i Katedr: Feliks Piotrowski (zoologia bezkręgowców), Hanna Piotrowska (botanika), Karol Taylor (biochemia), Anna Podhajska (mikrobiologia), Stefan Strawiński (zoologia kręgowców), Karol Bijok (cytologia roślin), Teresa Kentzer (fizjologia roślin), Juliusz Tokarski (fizjologia zwierząt) oraz Tadeusz Sywula (genetyka i ewolucjonizm). W tym pionierskim okresie wszystkie jednostki biologiczne mieściły się w jedynym budynku Wydziału - w Gdyni.

Wraz z rozwojem potencjału naukowego i poszerzeniem oferty dydaktycznej część jednostek naukowo-dydaktycznych uzyskała nowe lokalizacje. W 1971 roku przejęto od Instytutu Biologii Akademii Medycznej w Gdańsku Stację Biologiczną w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej. W lipcu 1976 roku część jednostek została przeniesiona do budynku przy ulicy Kładki w Gdańsku. Ponadto w roku 1980 od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przejęto Stację Badania Wędrówek Ptaków, która do 2008 roku zlokalizowana była w Przebendowie, w dawnym województwie słupskim, a obecnie mieści się w Gdyni. W 1985 roku w miejsce dotychczasowego Wydziału BiNoZ powołano Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii (BGiO). W roku 1991 trzy Katedry zostają przeniesione do Gdańska-Wrzeszcza.
W latach 2004-2008 w ramach przygotowań do powołania samodzielnego Wydziału Biologii działał przejściowo Instytut Biologii utworzony na bazie kierunku biologii Wydziału BGiO. 1 maja 2008 roku Senat UG uchwałą nr 35/08 utworzył w Uniwersytecie Gdańskim Wydział Biologii, który rozpoczął działalność dnia 1 września 2008 roku.

Pierwszy dyplom magistra biologii na Uniwersytecie Gdańskim został wydany już w dwa lata po utworzeniu Uniwersytetu, w czerwcu 1972 roku. Pierwszy stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii został nadany w grudniu 1973 roku a doktora habilitowanego szesnaście lat później, w grudniu 1989 roku.


Władze Wydziału


Dziekan:

prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
tel.:
(0-58) 523 64 41 wew. 64 41
e-mail:
biodarek@ug.gda.pl


Dyżury: po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

Gdańsk, Kładki 24, pokój 44


Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą:

prof. UG, dr hab. Marek Ziętara


tel.:
(0-58) 523 64 01 lub wew. 64 01
e-mail:
zietara@biotech.ug.gda.pl


Dyżury: poniedziałek - 10.00 -14.00
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

Gdańsk, Kładki 24, pokój 44


Prodziekan ds. studiów pierwszego stopnia:

dr Beata Michno


tel.:
(0-58) 523 64 42 lub wew. 64 42
e-mail:
biobm@ug.gda.pl


Dyżury: Czwartek: 12.00 - 16.00

Gdańsk, Kładki 24, pokój 42a


Prodziekan ds. studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

dr hab. Andrzej Borman


tel.:
(0-58) 523 64 43 lub wew. 64 43
e-mail:
andreadoria@wp.pl


Dyżury:Czwartek: 10.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00
dodatkowo po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr: (0-58) 523 63 68

Gdańsk, Kładki 24, pokój 42a


Struktura


W skład Wydziału Biologii wchodzą następujące jednostki:

 • Katedra Biochemii
 • Katedra Biologii Molekularnej z pracowniami:
  • Biologii Molekularnej Bakterii
  • Genetyki Człowieka
  • Genetyki Molekularnej
  • Mikroskopii Elektronowej
 • Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców z pracowniami:
  • Ekologii i Etologii Kręgowców
  • Zoologii Kręgowców
  • Ekofizjologii Ptaków
 • Katedra Ekologii Roślin z pracowniami:
  • Ekologii Wód Słodkich
  • Paleoekologii i Archeobotaniki
 • Katedra Fizjologii Roślin
 • Katedra Fizjologii Zwierząt z pracowniami:
  • Badań Snu
  • Neurobiologii
 • Katedra Genetyki z pracowniami:
  • Genetyki
  • Limnozoologii
 • Katedra Mikrobiologii
 • Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody z pracowniami:
  • Geobotaniki i Ochrony Przyrody
  • Taksonomii Roślin i Grzybów
 • Katedra Zoologii Bezkręgowców z pracowniami:
  • Parazytologii i Zoologii Ogólnej
  • Zoologii Morskiej
  • Zoologii Systematycznej
  • Muzeum Inkluzji w Bursztynie
 • Stacja Badania Wędrówek Ptaków
 • Stacja Biologiczna z pracowniami:
  • Biochemii Porównawczej
  • Ekotoksykologii
 • Pracownia Dydaktyki Biologii