Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Ekonomiczny
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Ekonomiczny

81-824 Sopot, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 119/121, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-10-00
Fax: (58) 523-11-10
WWW: http://ekonom.ug.edu.pl
Email: we@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Licencjackie stacjonarne Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze specj. International Business Międzynarodowe stosunki gospodarcze specj. International Business  - Licencjackie stacjonarne Międzynarodowe stosunki gospodarcze specj. International Business  - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Wydział Ekonomiczny jest ośrodkiem o pełnych prawach akademickich, posiadającym uprawnienia do nadawania tytułu magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Kandydatom, pragnącym zdobyć wyższe wykształcenie, stwarzana jest możliwość uzyskania szerokiej i gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii oraz obranej specjalności studiów. Wiedza ta pozwala trafnie formułować pytania badawcze, rozwiązywać problemy gospodarcze, podejmować skuteczne decyzje oraz ułatwia zrozumienie procesów ekonomicznych w Polsce i na świecie.

Wydział Ekonomiczny kontynuuje tradycje sopockiego ośrodka nauk ekonomicznych wywodzącego się z Instytutu Morskiego utworzonego w 1942 roku w Warszawie przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Podjęte starania doprowadziły do uzyskania pozytywnych decyzji ówczesnych władz. Dnia 8 września 1945 roku Ministerstwo Oświaty powierzyło doc. dr. Władysławowi Kowalence zadanie zorganizowania wyższej uczelni ekonomicznej w Gdyni. Prace programowe zmierzały do powołania uczelni kształcącej dyplomowanych ekonomistów, głównie w trybie wieczorowym. Działalność dydaktyczną Wyższej Szkoły Handlu Morskiego rozpoczęto dnia 21 listopada 1945 roku. Zainteresowanie studiami w WSHM było duże, o czym świadczy fakt, że już na rok 1945/1946 zgłosiło się 600 kandydatów, spośród których wyselekcjonowano ostatecznie i przyjęto na studia 312 osób.

Obecnie na Wydziale Ekonomicznym pracuje 146 nauczycieli akademickich, którzy zatrudnieni są w Instytucie Handlu Zagranicznego, Instytucie Transportu i Handlu Morskiego, Katedrach Transportu i Logistyki oraz Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej, Katedrze Makroekonomii, Katedrze Mikroekonomii, Katedrze Polityki Gospodarczej i Ośrodku Badań Integracji Europejskiej.
Na Wydziale Ekonomicznym studiuje 2130 studentów studiów stacjonarnych, 1850 studentów studiów niestacjonarnych, 396 słuchaczy studiów podyplomowych oraz 150 doktorantów na studiach doktoranckich z ekonomii (rok akademicki 2008/2009).

Zajęcia prowadzone są według światowych standardów, obejmujących: mikroekonomię, makroekonomię, gospodarkę światową, ilościowe metody ekonomiczne (matematyka, ekonomia matematyczna, informatyka, statystyka, ekonometria, rachunkowość), organizację i zarządzanie, naukę o przedsiębiorstwie, politykę gospodarczą, prawo cywilne i handlowe oraz języki obce. Studenci mogą korzystać z bogatych księgozbiorów Biblioteki Głównej, Biblioteki Ekonomicznej położonej obok budynku Wydziału i Centrum Dokumentacji Europejskiej, w którym od lat 70-tych gromadzone są zbiory, dotyczące integracji europejskiej.

O jakości kształcenia, oferowanego przez Wydział Ekonomiczny, świadczyć może uzyskanie akredytacji Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w maju 2003 roku, a w 2005 roku Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


Władze Wydziału


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski


    Prodziekan ds. kształcenia

prof. UG, dr hab. Monika Bąk


dyżur:  środa  11.00-13.00


    Prodziekan ds. studenckich

prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz


dyżur:  środy 11.30-13.00 gabinet 107    Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

dr Wojciech Bizon

dyżur:  czwartki 15.00-17.00

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski
    Prodziekan ds. kształcenia

prof. UG, dr hab. Monika Bąk


dyżur:  środa  11.00-13.00
    Prodziekan ds. studenckich

prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz


dyżur:  środy 11.30-13.00 gabinet 107

    Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

dr Wojciech Bizon

dyżur:  czwartki 15.00-17.00

Historia


Budynek WSHM
Budynek przedwojennego Realgymnasium w Sopocie późniejsza siedziba Wyższej Szkoły Handlu Morskiego

Wydział Ekonomiczny kontynuuje tradycje sopockiego ośrodka nauk ekonomicznych wywodzącego się z Instytutu Morskiego utworzonego w 1942 roku w Warszawie przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich.

Odzyskanie dostępu Polski do Bałtyku w marcu 1945 roku, jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej zmobilizowało do urzeczywistnienia idei powołania do życia na Wybrzeżu Gdańskim specjalizującej się w problematyce gospodarki morskiej wyższej uczelni ekonomicznej.

Zapał pracy organizatorskiej udzielił się zarówno profesorom, jak i studentom byłego Instytutu Morskiego TUZZ ocalałym z pożogi wojennej.


Już w marcu i kwietniu 1945 roku, wraz z pierwszymi grupami operacyjnymi organizującymi życie społeczno-gospodarcze na Wybrzeżu Gdańskim przybywali pierwsi profesorowie: Władysław Kowalenko, Tadeusz Ocioszyński,  Bolesław Kasprowicz, Walenty Szweda oraz najaktywniejsi studenci:  
Jerzy Raminger, Jerzy Wesołowski, Stefan Zumbach

Medal pamiątkowy - rewers

Medal pamiątkowy:
awers - Instytut Morski Tajnego Uniwersytetu Gdańskiego Ziem Zachodnich w Warszawie 1942-1944,
rewers - Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Gdyni.

Podjęte różnokierunkowe starania doprowadziły do uzykania pierwszych pozytywnych decyzji ówczesnych władz. Dnia 8 września 1945 roku Ministerstwo Oświaty powierzyło doc. dr. Władysławowi Kowalence zadanie zorganizowania wyższej uczelni ekonomicznej w Gdyni. Prace programowe zmierzały w pierwszym okresie do powołania uczelni kształcącej w cyklu 3-letnim dyplomowanych ekonomistów (licencjat), głównie w trybie wieczorowym.

Bolesław Kasprowicz
Bolesław Kasprowicz
 

Władysław Kowalenko
Władysław Kowalenko
  

W planie studiów obok przedmiotów ogólno-ekonomiczych i prawnych uwzględniono wybrane przedmioty z zakresu transportu morskiego i obrotu towarowego. Powoływana uczelnia miała początkowo status wyższej szkoły niepaństwowej.

Dopiero po formalnym powołaniu do życia Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni w dniu 17sierpnia 1946 roku oraz dalszych staraniach doszło do upaństwowienia WSHM na podstawie Rozporządzenia ministra oświaty z października 1946 roku.
Stwarzało to trwałe podstawy prawne, organizacyjne i finansowe włączenia uczelni do ogólnopaństwowego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Działalność dydaktyczną Wyższej Szkoły Handlu Morskiego rozpoczęto dnia 21 listopada 1945 roku. Zainteresowanie studiami w WSHM było duże, o czym świadczy fakt, że już na rok 1945/1946 zgłosiło się 600 kandydatów, spośród których wyselekcjonowano ostatecznie i przyjęto na studia 312 osób, z tego 210 na I rok studiów, 90 na II rok i 12 na III rok — wyłącznie z grona studiujących uprzednio w Instytucie Morskim TUZZ. W roku 1946/1947 przyjęto na I rok studiów 310 słuchaczy, co podniosło ich ogólny stan do 610.

 

Studenci WSHM w czasie przerwy w zajęciach 1948 r.
Studenci WSHM w czasie przerwy w zajęciach 1948 r.
      

Budynek Wyższej Szkoły Ekonomicznej - gmach główny, Sopot 1960 r.
Budynek Wyższej Szkoły Ekonomicznej - gmach główny,
Sopot 1960 r.

Decyzja o zmianie nazwy Uczelni na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie, formalnie usankcjonowana Uchwałą Rady Ministrów nr 348 z dnia 3 maja 1952 roku, nie została przyjęta z aprobatą przez większość pracowników i studentów. Właśnie jej oryginalna nazwa niejednokrotnie była magnesem przyciągającym młodzież z różnych stron Polski. Nie sposób wyraźnie oddzielić Wyższą Szkołę Ekonomiczną od Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. Byłą to bowiem w istocie rzeczy kontynuacja, w zmieniających się powojennych realiach społeczno-gospodarczych i politycznych kraju, tej samej idei kształcenia i badań dla potrzeb polskiej gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego


W dniu 20 marca 1970 roku Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podjęła uchwałę o powołaniu do życia Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał on przez połączenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną we Wrzeszczu. Do Uniwersytetu włączono również Studia Nauczycielskie w Gdańsku i w Oliwie.
Studenci dotychczasowych uczelni stali się studentami Uniwersytetu. Powołanie Uniwersytetu w Gdańsku było nadrobieniem dystansu, jaki dzielił Gdańsk w stosunku do innych ośrodków akademickich. Charakterystyczny jest sposób, w jaki doszło do powołania tej uczelni.

W kwietniu 1970 roku ukazało się zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego określające organizację powstającego Uniwersytetu.Obejmował on sześć wydziałów:
•    Humanistyczny,
•    Prawa i Adminisracji,
•    Matematyki, Fizyki i Chemii
•    Biologii i Nauk o Ziemi
•    Ekonomiki Produkcji
•    Ekonomiki TRansportu

Uczestnicy konferencji dydaktyczno-programowej transporu w handlu zagranicznym, Sopot 1979 r.
Uczestnicy konferencji dydaktyczno-programowej transporu w handlu zagranicznym, Sopot 1979 r.

W dniu l października 1993 roku oba Wydziały Ekonomiczne zmieniły swe nazwy: Wydział Ekonomiki Produkcji na Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiki Transportu na Wydział Ekonomiczny. Stało się to na mocy uchwały Senatu UG podjętej w dniu 27 maja 1993 roku, przemiany zaszły również w systemie instytutów i katedr który w 1996 roku na Wydziale Ekonomicznym wyglądał następująco:

Uroczysta promocja doktorska rok akad. 1979/1980
Uroczysta promocja doktorska
rok akad. 1979/1980

Spotkanie po promocji doktorskiej w IHZ rok 1983
Spotkanie po promocji doktorskiej
w IHZ rok 1983

Instytut Handlu Zagranicznego:
• Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych,
• Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji,
• Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego,
• Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych,
• Zakład Marketingu;

Instytut Transportu i Handlu Morskiego:
• Zakład Rynku Transportu Morskiego i PolitykiMorskiej,
• Zakład Handlu Morskiego,
• Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw GospodarkiMorskiej i Marketingu,
• Zakład Systemów Informacyjnych i Logistyki;

Katedry:
Katedra Mikroekonomii;
Katedra Makroekonomii;
Katedra Polityki Gospodarczej;
Katedra Jean Moneta;
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej;
Katedra Rynku Transportowego;
Katedra Polityki Transportowej;
Katedra Logistyki;
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych;
Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych


 


Instytuty i katedry


Instytut Handlu Zagranicznego
 

Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego

 

Zakład Marketingu

 

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

  Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych
  Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji
  
Instytut Transportu i Handlu Morskiego
  Zakład Handlu Morskiego
  Zakład Gospodarki Globalnej
  Zakład Gospodarki Elektronicznej
 
Katedry Transportu i Logistyki
  Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych
 

Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

 

Katedra Logistyki

  Katedra Polityki Transportowej
  Katedra Rynku Transportowego
 
Katedry i Ośrodki
  Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej
  Katedra Makroekonomii
  Katedra Mikroekonomii
  Katedra Polityki Gospodarczej
  Ośrodek Badań Integracji Europejskiej

Kierunki i specjalności


Kierunki i specjalności oferowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

Od roku akademickiego 2008/2009 Wydział oferuje kształcenie na dwóch kierunkach: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia na Wydziale Ekonomicznym mają trójstopniowy charakter, zgodnie z wymogami Deklaracji Bolońskiej: studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie) i III stopnia (doktoranckie). Poza tym Wydział oferuje liczne studia podyplomowe, w tym MBA (wspólnie z Wydziałem Zarządzania).

 Ekonomia:

Studiowanie EKONOMII poszerza wiedzę o otaczającym nas świecie, pozwalając zrozumieć zachodzące procesy gospodarcze i społeczne. Na Wydziale Ekonomicznym UG oferowane są studia na kierunku Ekonomia na I stopniu (studia licencjackie), II stopniu (uzupełniające studia magisterskie) oraz III stopniu studiów (studia doktoranckie). Zgodnie z systemem bolońskim kształcenia, absolwenci I stopnia studiów innych kierunków mogą kontynuować studia II stopnia na kierunku Ekonomia. Studentów obejmuje obowiązkowa nauka dwóch języków obcych, pozwalająca uzyskać certyfikat B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Studenci mają również możliwość studiowania w jednej z kilkudziesięciu uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus/Sokrates. Zajęcia prowadzone są w nowoczesny, interaktywny sposób. Studenci korzystają z bogatych zbiorów bibliotecznych, mają dostęp do Internetu (również bezprzewodowy), a także jedynego w Polsce dealing roomu, gdzie uczą się zawierania transakcji walutowych w czasie realnym. Od 2008 r. mają możliwość korzystania z wyspecjalizowanej pracowni Thomson Reuters Data Suite i uzyskania certyfikatu Thomson Reuters. Swoje zainteresowania mogą rozwijać w licznych kołach naukowych.
Od roku akademickiego 2010/2011 na kierunku ekonomia będą oferowane dwie nowe specjalności: "Innowacyjność w gospodarce" na poziomie studiów I stopnia oraz „European Economics and Finance” na poziomie studiów II stopnia prowadzona w języku angielskim.

 

 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:

Wydział Ekonomiczny UG należy do elitarnej grupy kilku uczelni w Polsce, które w swojej ofercie posiadają kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG). Misją tego kierunku jest rozwijanie międzynarodowej perspektywy spojrzenia na procesy gospodarcze i kształtowanie umiejętności pracy w środowisku międzykulturowym. Na kierunku MSG studenci mają do wyboru wiele specjalności zapewniających nowoczesne kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. Od roku 2008 oferta studiów na tym kierunku została wzbogacona o nową, międzynarodową specjalność International Business prowadzoną całkowicie w jęz. angielskim. Studentów wszystkich specjalności kierunku MSG obejmuje obowiązkowa nauka dwóch języków obcych, pozwalająca uzyskać certyfikat B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach "Akademia Reutersa" i uzyskania certyfikatu Thomson Reuters. Ponadto mogą korzystać z jedynego w Polsce dealing roomu, gdzie uczą się zawierania transakcji walutowych w czasie realnym. Swoje zainteresowania rozwijają w licznych kołach naukowych. Studenci kierunku MSG zainteresowani studiowaniem za granicą mogą podjąć studia w jednej z kilkudziesięciu uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus/Sokrates.
Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu: Uniwersytet Gdański – Upper Austria University of Applied Sciences (FHO) Steyr
W ramach umowy między Uniwersytetem Gdańskim a Upper Austria University of Applied Sciences (FHO) Steyr studenci specjalności International Business (studia licencjackie w języku angielskim) mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu obu uczelni (po spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych).

 

Specjalność/stopień
i
 tryb studiów
I stopień I stopień II stopień II stopień
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
EkonomiaBiznes elektroniczny + + + +
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw - - + +
Gospodarowanie zasobami ludzkimi - - - +
Innowacyjność w gospodarce + - - -
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości + + + +
Teoria przedsiębiorstw + + - -
Transport i logistyka + + + +
European Economics and Finance (w języku angielskim) - - + -
         
Międzynarodowe Stosunki GospodarczeEuropejski wymiar przedsiębiorczości + + + +
Finanse międzynarodowe i bankowość + + + +
Handel zagraniczny + + + +
Marketing międzynarodowy + + - -
Międzynarodowe strategie  marketingowe - - + +
Międzynarodowy transport i handel morski + + + +
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym + + + +
International Business (w języku angielskim) + - + -