Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Filologiczny » Filologia polska
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Filologiczny » Filologia polska

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 55, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-28-99 wew. 28 99
Fax: (58) 341-16-66
WWW: http://www.fil.ug.edu.pl
Email: dziekanat@fil.ug.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia polska Filologia polska - Licencjackie stacjonarne Filologia polska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filologia polska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Filologia polska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Specjalności


STUDIA STACJONARNE : nauczycielska z wiedzą o kulturze, nauczycielska-kaszubistyczna*, edytorska, wiedza o teatrze i filmie, wiedza o pracy dziennikarza i publicysty, krytyka literacka i artystyczna, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa*/bibliologia i informacja naukowa, animacja kultury
* rekrutacja na specjalności odbywa się oddzielnie

STUDIA NIESTACJONARNE : nauczycielska (II stopnia)**, edytorska (II stopnia)**, wiedza o teatrze i filmie, krytyka artystyczno-literacka, publicystyczno-dziennikarska, hermeneutyczna, retoryczna (Public Relations)
** realizowane jako kontynuacja


O Kierunku


Studia polonistyczne oferują szansę zdobycia teoretycznych i praktycznych kwalifikacji zawodowych w zakresie odpowiednich specjalizacji, dają także możliwość istotnego pogłębienia wiedzy o literaturze, języku i najnowszych kierunkach polskiej i światowej humanistyki. Dokonuje się to w ramach uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach, zajęciach fakultatywnych i seminaryjnych, które oprócz wartości poznawczych dają szansę biegłego opanowania mówionej i pisanej polszczyzny literackiej. Studia na Filologii polskiej są też miejscem dialogu i swobodnej wymiany poglądów dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są wiedzą o człowieku i kulturze.


Program Studiów


Program kształcenia obejmuje kanon przedmiotów polonistycznych w zakresie wiedzy o literaturze i językoznawstwa. Studia literaturoznawcze ujmowane są zarówno w perspektywie historycznoliterackiej, uwzględniającej dorobek piśmienniczy innych kultur, jak i spojrzenie teoretycznoliterackie połączone z analizą i interpretacją tekstu. Studia językowe grupują się wokół zagadnień współczesnego języka polskiego ujętych na tle różnych teorii językoznawstwa ogólnego oraz w obrębie historii języka polskiego. Program studiów polonistycznych przewiduje także blok przedmiotów kształcenia ogólnego (historia Polski, filozofia etc.) oraz zestaw przedmiotów specjalizacyjnych. Dodatkowym atutem programu studiów jest możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w ramach obligatoryjnych praktyk.


Sylwetka absolwenta


Absolwenci Filologii polskiej znajdują zatrudnienie w szkolnictwie (pracują jako nauczyciele, specjaliści w kuratoriach oświaty, w ośrodkach oceniania i egzaminowania, ośrodkach doskonalenia nauczycieli), w różnego rodzaju instytucjach kultury: teatrach (np. na stanowiskach kierownika literackiego), regionalnych ośrodkach kultury, wydawnictwach jako redaktorzy i korektorzy oraz bibliotekach. Wielu absolwentów Filologii polskiej to dziennikarze, publicyści, krytycy literaccy, teatralni i filmowi, a także animatorzy kultury. Gdańskie studia polonistyczne były też wstępem do kariery naukowej wielu cenionych humanistów. Niektórzy z byłych studentów polonistyki zyskali międzynarodowe uznanie jako autorzy głośnych powieści, tomów poezji i dramatów.