Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Prawa i Administracji
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Prawa i Administracji

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 6, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala: (58) 523-28-99 wew. 28 99
Fax: fax. (58) 523-28-87 wew. 28 87
WWW: http://www.prawo.ug.edu.pl
Email: dziekanat@prawo.univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Licencjackie stacjonarne Administracja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Administracja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Prawo Prawo - Magisterskie stacjonarne Prawo - Magisterskie niestacjonarne zaoczne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który w 2010 r. obchodzi swoje 40 lecie, oferuje wykształcenie wyższe magisterskie na dwóch kierunkach: 1) Prawo i 2) Administracja. Studia prawnicze prowadzone są w trybie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym), studia administracyjne w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Studia prawnicze są jednolitymi studiami magisterskimi, pięcioletnimi. Studia administracyjne prowadzone są natomiast w systemie 3+2, tzn. trwające trzy lata wyższe studia licencjackie (I stopnia) i następnie magisterskie studia uzupełniające trwające dwa lata (II stopnia).

Absolwenci studiów prawniczych przygotowani są do podjęcia pracy we wszystkich zawodach prawniczych. W niektórych z nich wymagane jest poza studiami ukończenie aplikacji (np. sędziowskiej, prokuratorskiej, radcowskiej czy notarialnej), rozpoczynającej się i kończącej najczęściej swoimi własnymi egzaminami. Statystyki prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości pokazują, że absolwenci Naszego Wydziału należą do najlepiej przygotowanych do tych egzaminów w skali całego kraju: w 2008 -zajęliśmy 2 miejsce, a w 2009 r. - 4 miejsce (ponad 80% naszych absolwentów zdających egzaminy dostała się na aplikacje), w ogólnopolskim rankingu wydziałów prawa. O wysokim i skutecznym poziomie kształcenia zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych świadczy m.in. to, że blisko 70% absolwentów naszych studiów zaocznych biorących udział w egzaminach na aplikacje zdaje je pomyślnie. Jako jedyny w Polsce wydział prawa dwukrotnie zdobyliśmy Certyfikat wydziału walczącego z plagiatami.

Studia prawnicze są studiami jednolitymi, co oznacza, że nie są studiami dwustopniowymi (zawodowe, a potem magisterskie) oraz, że są studiami uniwersalnymi, tzn. przygotowującymi jednakowo do wszystkich zawodów prawniczych. Instytucja specjalizacji jest odrzucana w uniwersyteckim kształceniu prawników.

Absolwenci kierunku Administracja są wszechstronnie przygotowani do pracy w administracji rządowej (publicznej), gospodarczej i samorządowej. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Studenci - w liczbie 5960 - zdobywają wiedzę pod okiem znakomitej kadry (134 nauczycieli akademickich; profesorów (28), doktorów (56) i magistrów prawa, w tym wielu praktyków - członków palestry i innych korporacji prawniczych), w jednym z najnowocześniejszych w kraju kompleksie naukowo-dydaktycznym. Budynek Wydziału Prawa i Administracji w formie architektonicznej nawiązujący do morskiej tradycji Gdańska, usytuowany jest w centrum tworzonego miasteczka uniwersyteckiego (kampusu). Nieopodal znajduje się równie nowoczesna Biblioteka Główna UG, pomyślana jako środowiskowe centrum informacji naukowej. Wydział dysponuje aulą na 400 miejsc i trzema audytoriami, które mogą pomieścić odpowiednio 300, 200 i 150 osób. W budynku mieści się także 37 nowoczesnych sal wykładowych (na 30 i 60 osób), dwie sale rozpraw wyposażone na wzór prawdziwych sal sądowych - w których odbywają się symulacje rozpraw sądowych - oraz pracownia komputerowa. Aule, audytoria i sale wykładowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Budynek Wydziału Prawa i Administracji jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Studenci bez kłopotu mogą dotrzeć do wszystkich sal i auli wykładowych jak również do wszelkich pomieszczeń socjalnych i punktów usługowych. Aula wyposażona jest w specjalne pulpity dla studentów niepełnosprawnych ruchowo (korzystających z wózków). Zapewniony jest też łatwy dostęp do biblioteki wydziałowej, księgarni, restauracji, kawiarni, kiosku, punktu usług kserograficznych i pokoju cichej nauki. Windy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich docierają na wszystkie piętra budynku. Liczne ułatwienia pomagają studentom z upośledzonym słuchem (specjalne zestawy słuchawkowe na auli) i wzrokiem (oznakowania w systemie Braille'a, komunikaty głosowe w windach). W 2006 r. Prezydent Miasta Gdańska przyznał Wydziałowi tytuł: „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym".

Wydział, jeżeli chodzi o strukturę jednostek organizacyjnych, składa się z 16 katedr, których pracownicy zajmują się: teorią państwa i prawa, dyscyplinami historycznymi (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznoprawnych), jak również poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo administracyjne, cywilne, karne, handlowe, finansowe, gospodarcze, konstytucyjne, morskie, międzynarodowe, ochrony środowiska itd.). W ramach Wydziału działają również: Zakład Praw Człowieka oraz dwie Pracownie: Kryminalistyki i Informatyki.

Na Wydziale funkcjonują liczne studenckie koła naukowe (m.in.: prawa cywilnego, karnego, międzynarodowego), Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA), Forum Badań Prawnych, Klub Debat Studenckich oraz Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Aktywnie działa samorząd studencki, a reprezentacje Wydziału zajmują czołowe lokaty w rozgrywkach sportowych (m.in. w piłce nożnej i koszykówce). Istnieje możliwość przystąpienia do Korporacji studenckiej (Konwent Polonia).

Praktyka zawodowa jest częścią prawniczej edukacji zawodowej studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci prawa mają obowiązek odbycia i zaliczenia dwóch 2-tygodniowych praktyk. Pierwszej po III roku studiów, a drugiej po IV roku. Pierwsza praktyka musi być odbyta w sądach lub w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Praktyka druga może być odbyta w dowolnej instytucji, która zapewnia włączenie studenta w pracę zawodową o charakterze prawniczym. Przykładowo, mogą to być: organy administracji rządowej i samorządowej, kancelarie adwokackie lub notarialne. W ramach drugiej praktyki możliwe jest też ponowne jej odbycie w sądach lub prokuraturze.

Osoby zainteresowane kontynuowaniem studiów po uzyskaniu magisterium mogą to uczynić przygotowując dysertację doktorską w ramach Studium Doktoranckiego. Wydział oferuje również szeroką ofertę studiów podyplomowych.

Zarówno studenci, jak i absolwenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć w 2-letniej Szkole Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzonej w porozumieniu z Uniwersytetem Cambridge (wykłady w języku angielskim), jak również i studiować w Szkole Prawa Niemieckiego (2 semestry - wykłady w języku niemieckim), w której wykładowcami są profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kolonii oraz w Szkole i Prawa Amerykańskiego - przygotowanych Wspólne z Chicago-Kent Law College (zajęcia w języku angielskim).

Studenci starszych lat (III, IV i V rok) mogą ubiegać się o wyjazd na roczne studia za granicą w ramach programu ERASMUS/SOCRATES do następujących krajów: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy.

Na tle innych uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji w naszym kraju charakterystyczne jest skupienie się na badaniach prawa morskiego, międzynarodowego prawa morza, ochrony środowiska morskiego oraz prawa i ustroju miast pomorskich oraz kryminalistyki morskiej. Na Wydziale znajduje się też unikatowe w skali kraju Muzeum Kryminalistyki. Pracownicy naukowi wydziału prowadzą także badania z zakresu praw człowieka, prawa Unii Europejskiej, kontroli państwowej, ustrojów państw obcych, zagadnień współczesnego prawa konstytucyjnego i legislacji oraz prawa i postępowania administracyjnego. Na wydziale powstało wiele prac z zakresu prawa sądowego, zwłaszcza opracowania systemowe dotyczące prawa karnego i procedury karnej oraz cywilnej. Istotne są też rezultaty badań nad problematyką ubezpieczeń społecznych i przemianami prawa pracy w dążeniu do standardów europejskich. Wiele z tych badań i prac, realizowanych m.in. w ramach projektów Komitetu Badań Naukowych (KBN), zostało bardzo wysoko ocenione i otrzymało nagrody oraz wyróżnienia (w tym Nagrody naukowe Rektora UG oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową). Pracownicy Wydziału są członkami wielu towarzystw i organizacji naukowych, należą też do Kolegiów redakcyjnych najbardziej liczących się czasopism prawniczych. Wśród najnowszych osiągnięć nie można pominąć tego, iż Profesor Zdzisław Brodecki z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UG został laureatem Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza za rok 2009 w dziedzinie nauk humanistycznych. Profesor Brodecki został nagrodzony za „stworzenie teorii zintegrowanego porządku prawnego".

Wydział współpracuje z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, m.in. w Niemczech, Anglii i Szwecji, we Włoszech i USA oraz takimi instytucjami, jak Europejska Komisja Praw Człowieka, Instytut Praw Człowieka w Turku, Norweski Instytut Praw Człowieka, Instytut Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu, Instytut Nauk Kryminalnych w Kolonii, Instytut Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu. WPiA UG jest członkiem elitarnego Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa - ELFA - European Law Faculties Association oraz jako jedyny w Polsce należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa - IALS - International Association of Law Schools.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski