Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Prawa i Administracji
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Prawa i Administracji

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 6, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala: (58) 523-28-99 wew. 28 99
Fax: fax. (58) 523-28-87 wew. 28 87
WWW: http://www.prawo.ug.edu.pl
Email: dziekanat@prawo.univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Licencjackie stacjonarne Administracja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Administracja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Prawo Prawo - Magisterskie stacjonarne Prawo - Magisterskie niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który w 2010 r. obchodzi swoje 40 lecie, oferuje wykształcenie wyższe magisterskie na dwóch kierunkach: 1) Prawo i 2) Administracja. Studia prawnicze prowadzone są w trybie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym), studia administracyjne w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Studia prawnicze są jednolitymi studiami magisterskimi, pięcioletnimi. Studia administracyjne prowadzone są natomiast w systemie 3+2, tzn. trwające trzy lata wyższe studia licencjackie (I stopnia) i następnie magisterskie studia uzupełniające trwające dwa lata (II stopnia).

Absolwenci studiów prawniczych przygotowani są do podjęcia pracy we wszystkich zawodach prawniczych. W niektórych z nich wymagane jest poza studiami ukończenie aplikacji (np. sędziowskiej, prokuratorskiej, radcowskiej czy notarialnej), rozpoczynającej się i kończącej najczęściej swoimi własnymi egzaminami. Statystyki prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości pokazują, że absolwenci Naszego Wydziału należą do najlepiej przygotowanych do tych egzaminów w skali całego kraju: w 2008 -zajęliśmy 2 miejsce, a w 2009 r. - 4 miejsce (ponad 80% naszych absolwentów zdających egzaminy dostała się na aplikacje), w ogólnopolskim rankingu wydziałów prawa. O wysokim i skutecznym poziomie kształcenia zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych świadczy m.in. to, że blisko 70% absolwentów naszych studiów zaocznych biorących udział w egzaminach na aplikacje zdaje je pomyślnie. Jako jedyny w Polsce wydział prawa dwukrotnie zdobyliśmy Certyfikat wydziału walczącego z plagiatami.

Studia prawnicze są studiami jednolitymi, co oznacza, że nie są studiami dwustopniowymi (zawodowe, a potem magisterskie) oraz, że są studiami uniwersalnymi, tzn. przygotowującymi jednakowo do wszystkich zawodów prawniczych. Instytucja specjalizacji jest odrzucana w uniwersyteckim kształceniu prawników.

Absolwenci kierunku Administracja są wszechstronnie przygotowani do pracy w administracji rządowej (publicznej), gospodarczej i samorządowej. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Studenci - w liczbie 5960 - zdobywają wiedzę pod okiem znakomitej kadry (134 nauczycieli akademickich; profesorów (28), doktorów (56) i magistrów prawa, w tym wielu praktyków - członków palestry i innych korporacji prawniczych), w jednym z najnowocześniejszych w kraju kompleksie naukowo-dydaktycznym. Budynek Wydziału Prawa i Administracji w formie architektonicznej nawiązujący do morskiej tradycji Gdańska, usytuowany jest w centrum tworzonego miasteczka uniwersyteckiego (kampusu). Nieopodal znajduje się równie nowoczesna Biblioteka Główna UG, pomyślana jako środowiskowe centrum informacji naukowej. Wydział dysponuje aulą na 400 miejsc i trzema audytoriami, które mogą pomieścić odpowiednio 300, 200 i 150 osób. W budynku mieści się także 37 nowoczesnych sal wykładowych (na 30 i 60 osób), dwie sale rozpraw wyposażone na wzór prawdziwych sal sądowych - w których odbywają się symulacje rozpraw sądowych - oraz pracownia komputerowa. Aule, audytoria i sale wykładowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Budynek Wydziału Prawa i Administracji jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Studenci bez kłopotu mogą dotrzeć do wszystkich sal i auli wykładowych jak również do wszelkich pomieszczeń socjalnych i punktów usługowych. Aula wyposażona jest w specjalne pulpity dla studentów niepełnosprawnych ruchowo (korzystających z wózków). Zapewniony jest też łatwy dostęp do biblioteki wydziałowej, księgarni, restauracji, kawiarni, kiosku, punktu usług kserograficznych i pokoju cichej nauki. Windy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich docierają na wszystkie piętra budynku. Liczne ułatwienia pomagają studentom z upośledzonym słuchem (specjalne zestawy słuchawkowe na auli) i wzrokiem (oznakowania w systemie Braille'a, komunikaty głosowe w windach). W 2006 r. Prezydent Miasta Gdańska przyznał Wydziałowi tytuł: „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym".

Wydział, jeżeli chodzi o strukturę jednostek organizacyjnych, składa się z 16 katedr, których pracownicy zajmują się: teorią państwa i prawa, dyscyplinami historycznymi (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznoprawnych), jak również poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo administracyjne, cywilne, karne, handlowe, finansowe, gospodarcze, konstytucyjne, morskie, międzynarodowe, ochrony środowiska itd.). W ramach Wydziału działają również: Zakład Praw Człowieka oraz dwie Pracownie: Kryminalistyki i Informatyki.

Na Wydziale funkcjonują liczne studenckie koła naukowe (m.in.: prawa cywilnego, karnego, międzynarodowego), Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA), Forum Badań Prawnych, Klub Debat Studenckich oraz Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Aktywnie działa samorząd studencki, a reprezentacje Wydziału zajmują czołowe lokaty w rozgrywkach sportowych (m.in. w piłce nożnej i koszykówce). Istnieje możliwość przystąpienia do Korporacji studenckiej (Konwent Polonia).

Praktyka zawodowa jest częścią prawniczej edukacji zawodowej studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci prawa mają obowiązek odbycia i zaliczenia dwóch 2-tygodniowych praktyk. Pierwszej po III roku studiów, a drugiej po IV roku. Pierwsza praktyka musi być odbyta w sądach lub w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Praktyka druga może być odbyta w dowolnej instytucji, która zapewnia włączenie studenta w pracę zawodową o charakterze prawniczym. Przykładowo, mogą to być: organy administracji rządowej i samorządowej, kancelarie adwokackie lub notarialne. W ramach drugiej praktyki możliwe jest też ponowne jej odbycie w sądach lub prokuraturze.

Osoby zainteresowane kontynuowaniem studiów po uzyskaniu magisterium mogą to uczynić przygotowując dysertację doktorską w ramach Studium Doktoranckiego. Wydział oferuje również szeroką ofertę studiów podyplomowych.

Zarówno studenci, jak i absolwenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć w 2-letniej Szkole Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzonej w porozumieniu z Uniwersytetem Cambridge (wykłady w języku angielskim), jak również i studiować w Szkole Prawa Niemieckiego (2 semestry - wykłady w języku niemieckim), w której wykładowcami są profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kolonii oraz w Szkole i Prawa Amerykańskiego - przygotowanych Wspólne z Chicago-Kent Law College (zajęcia w języku angielskim).

Studenci starszych lat (III, IV i V rok) mogą ubiegać się o wyjazd na roczne studia za granicą w ramach programu ERASMUS/SOCRATES do następujących krajów: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy.

Na tle innych uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji w naszym kraju charakterystyczne jest skupienie się na badaniach prawa morskiego, międzynarodowego prawa morza, ochrony środowiska morskiego oraz prawa i ustroju miast pomorskich oraz kryminalistyki morskiej. Na Wydziale znajduje się też unikatowe w skali kraju Muzeum Kryminalistyki. Pracownicy naukowi wydziału prowadzą także badania z zakresu praw człowieka, prawa Unii Europejskiej, kontroli państwowej, ustrojów państw obcych, zagadnień współczesnego prawa konstytucyjnego i legislacji oraz prawa i postępowania administracyjnego. Na wydziale powstało wiele prac z zakresu prawa sądowego, zwłaszcza opracowania systemowe dotyczące prawa karnego i procedury karnej oraz cywilnej. Istotne są też rezultaty badań nad problematyką ubezpieczeń społecznych i przemianami prawa pracy w dążeniu do standardów europejskich. Wiele z tych badań i prac, realizowanych m.in. w ramach projektów Komitetu Badań Naukowych (KBN), zostało bardzo wysoko ocenione i otrzymało nagrody oraz wyróżnienia (w tym Nagrody naukowe Rektora UG oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową). Pracownicy Wydziału są członkami wielu towarzystw i organizacji naukowych, należą też do Kolegiów redakcyjnych najbardziej liczących się czasopism prawniczych. Wśród najnowszych osiągnięć nie można pominąć tego, iż Profesor Zdzisław Brodecki z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UG został laureatem Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza za rok 2009 w dziedzinie nauk humanistycznych. Profesor Brodecki został nagrodzony za „stworzenie teorii zintegrowanego porządku prawnego".

Wydział współpracuje z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, m.in. w Niemczech, Anglii i Szwecji, we Włoszech i USA oraz takimi instytucjami, jak Europejska Komisja Praw Człowieka, Instytut Praw Człowieka w Turku, Norweski Instytut Praw Człowieka, Instytut Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu, Instytut Nauk Kryminalnych w Kolonii, Instytut Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu. WPiA UG jest członkiem elitarnego Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa - ELFA - European Law Faculties Association oraz jako jedyny w Polsce należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa - IALS - International Association of Law Schools.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski


Władze Wydziału
Prof. dr hab. Jarosław Warylewski Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

Dziekan

pokój 2062

Godziny przyjęć:
wtorek 13.30-14.30
czwartek 12.00 -13.00 
  
Sekretariat Dziekana: mgr Teresa Ozorowska
tel. 523 29 90, wew. 29 90, pokój 2063
fax: 523 29 60, wew. 29 60
Uwaga - kwestiami przebiegu studiów zajmują się odpowiedni prodziekani
   
 Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych

tel. 523 28 94, wew. 28 94, pokój 2084

Dyżur:
wtorek 13.00-14.00
czwartek 11.00-12.00

   
 Dr hab. Jakub Stelina, prof. UG Dr hab. Jakub Stelina, prof. UG

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

tel. 523 28 95, wew. 28 95, pokój 2085

Dyżur:
czwartek 15.30-16.30
sobota 12.00-13.00

   
 Dr hab. Dariusz Szpoper, prof. UG

Prof. dr hab. Dariusz Szpoper

Prodziekan ds. studenckich

tel. 523 28 96, wew. 28 96, pokój 2083

Dyżur:
czwartek 13.00-14.00
piątek 12.00-13.00

   
 Dr hab. Wojciech Adamczak, prof. UG

Dr hab. Wojciech Adamczak, prof. UG

Kierownik Studium Doktoranckiego

Sekretariat: pokój 2088
tel. 523 29 72, wew. 29 72
poniedziałek, czwartek, piątek 9:00-13:00
wtorek 12:00-16:00

   

RADA WYDZIAŁU (kadencja 2008-2012):
(stan na dzień 06.05.2009 r.)

Członkowie Rady Wydziału:

 1. Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski - Dziekan (przewodniczący RW)
 2. Dr hab. Tomasz Bąkowski - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
 3. Dr hab. Jakub Stelina, prof. UG - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
 4. Prof. dr hab. Dariusz Szpoper - Prodziekan ds. studenckich
 5. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki
 6. Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
 7. Prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiłło
 8. Prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka
 9. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski
 10. Prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski
 11. Prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 12. Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
 13. Dr hab. Wojciech Adamczak, prof. UG
 14. Dr hab. Ewa Bagińska, prof. UG
 15. Dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UG
 16. Dr hab. Jerzy Ciszewski, prof. UG
 17. Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG
 18. Dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG
 19. Dr hab. Andrzej Pułło, prof. UG
 20. Dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. UG  
 21. Dr hab. Andrzej Straburzyński, prof. UG
 22. Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UG
 23. Dr hab. Alina Wypych-Żywicka, prof. UG
 24. Dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 25. Dr hab. Mariusz Bogusz
 26. Dr hab. Adam Wiśniewski
 27. Dr Maciej Barczewski
 28. Dr Anna Dobaczewska
 29. Dr Marcin Glicz
 30. Dr Anna Machnikowska
 31. Dr Tomasz Sowiński
 32. Mgr Aleksandra Elszkowska-Maciejewska
 33. Mgr Teresa Ozorowska
 34. Mgr Maciej Czerwiński
 35. Pan Michał Biereg (przedstawiciel studentów)
 36. Pan Paweł Geremek (przedstawiciel studentów)
 37. Pan Krzysztof Gutteter (przedstawiciel studentów)
 38. Pan Dawid Michalski (przedstawiciel studentów)
 39. Pan Piotr Mydlak (przedstawiciel studentów)
 40. Pani Aleksandra Sasinowska (przedstawiciel studentów)
 41. Pan Karol Spichalski (przedstawiciel studentów)
 42. Pan Michał Tomczewski (przedstawiciel studentów)

Profesorowie emerytowani (z głosem doradczym):

 1. Dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof. UG
 2. Prof. dr hab. Urszula Jackowiak
 3. Prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk

Zapraszani goście:

 1. Prof. dr hab. Krystyna de Walden - Gałuszko
 2. Dr Zbigniew Szczurek
 3. Dr Wojciech Wiewiórowski
 4. Dr Jerzy Wnorowski
 5. Mgr Piotr Komorowski

Sekretarz:
Mgr Grażyna Burian - Kierownik Dziekanatu

Protokolant:
Lidia Zubielewicz

 


Historia Wydziału


katalog: Inne, zdjęcie: historia-medal2.jpgkatalog: Inne, zdjęcie: historia-medal3.jpg

 

Wobec tysiącletniej historii Gdańska dziwić może dlaczego w tym prężnym, hanzeatyckim, nadbałtyckim mieście Uniwersytet, a w jego ramach Wydział Prawa i Administracji, działa zaledwie od 1970 roku. Przecież w niedalekim Królewcu Uniwersytet powstał już w 1544 roku, a w Wilnie w 1578 r. Otóż jak wskazują historycy, próba powołania Uniwersytetu w Gdańsku za czasów Zygmunta III zakończyła się niepowodzeniem wskutek napięć na tle religijnym pomiędzy katolickim królem a innowierczym w większości mieszczaństwem grodu nad Motławą. Również później nie sprzyjała takim planom burzliwa historia miasta, położonego w newralgicznym punkcie Europy. Pierwszą pełną wyższą uczelnią w Gdańsku była utworzona w 1904 roku przez cesarskie władze pruskie Politechnika Gdańska, która kształcić miała fachowe kadry dla przemysłu okrętowego i stoczniowego. Oczywiście w uczelni tej nie było miejsca na studia prawnicze. Podobnie w utworzonych po II wojnie światowej Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jednak po latach starań i przygotowań, dzięki połączeniu obu uczelni, powstał Uniwersytet Gdański, erygowany uchwałą Rady Ministrów 20 marca 1970 roku.
W ramach Uniwersytetu powołano również Wydział Prawa i Administracji. Rektor nowo powstałego Uniwersytetu powołał 1 maja 1970 roku prof. dr hab. Stanisława Matysika na stanowisko Dziekana Wydziału. Pierwsze, historyczne posiedzenie Rady Wydziału odbyło się 5 października 1970 roku. W pierwszym roku swego istnienia Wydział kształcił jedynie studentów administracji, od 1971 studentów prawa w trybie zaocznym, a od 1972 roku studentów prawa w trybie stacjonarnym. Uczelnia rozwijała się szybko. Rosła kadra naukowa WPiA. W 1970 r. ogólna liczba pracowników naukowych ograniczała się do grona 24 osób w tym; 5 profesorów, 2 docentów, 2 starszych wykładowców i 9 doktorów. W 1972 pracowały już 43 osoby, w 1975 roku - 82, a dziś - ponad 150 osób.

 

katalog: Inne, zdjęcie: historia-matysik.jpg

 Prof. dr hab. Stanisław Matysik, pierwszy dziekan
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
(1970-74)

 

katalog: Inne, zdjęcie: historia-stejer2.jpg

 Prof. dr hab. Donald Steyer, dziekan Wydziału w latach 1974-78 

 

katalog: Inne, zdjęcie: historia-LANGER.jpg

 Prof. dr hab. Tomasz Langer, dziekan Wydziału w latach 1978-81 

 

Funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji pełnili kolejno profesorowie:
Stanisław Matysik (1970 - 1974),
Donald Steyer (1974 - 1978),
Tomasz Langer (1978 - 1981),
Andrzej Sylwestrzak (1981 - 1984),
Jan Grajewski (1984 - 1990),
Andrzej Pułło (1990 - 1996),
Andrzej Szmyt (1996 - 2002),
Michał Płachta (2002 - 2004),
Jarosław Warylewski (2004 - )

 

 

katalog: Inne, zdjęcie: historia-pierwsi_studenci1.jpg
Studenci pierwszego rocznika Wydziału wraz z dziekanem

 

katalog: Inne, zdjęcie: historia-I_rocznik2.jpg
Absolwenci pierwszego rocznika studentów podczas zjazdu w X rocznicę ukończenia studiów

 

katalog: Inne, zdjęcie: historia-DRUGI_ROCZNIK.jpg
Drugi rocznik studentów Wydziału

 

Początkowo Wydział kształcił 104 studentów. Jednak już w roku akademickim 1974/75 na studiach dziennych i zaocznych studiowało łącznie 2399 osób. Obecnie zaś na Wydziale studiuje prawie 6000 osób.Na Wydziale istniały początkowo trzy Instytuty: Administracji i Zarządzania, Prawa Państwowego oraz Prawa Morskiego. Obecnie Wydział składa się z 15 katedr, których pracownicy zajmują się: teorią państwa i prawa, dyscyplinami historycznymi (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznoprawnych), jak również poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo administracyjne, cywilne, karne, handlowe, finansowe, gospodarcze, konstytucyjne, morskie, międzynarodowe, ochrony środowiska itd.). W ramach Wydziału działają również: Zakład Praw Człowieka, Centrum Prawa Europejskiego oraz dwie Pracownie: Kryminalistyki oraz Informatyki. Już po 11 latach istnienia Wydział uzyskał w 1981 roku uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, co niewątpliwie świadczy o ustabilizowaniu struktury naukowej Wydziału. Zaszczytem dla Wydziału był wybór w 1987 roku na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Cz. Jackowiaka - kierownika Katedry Prawa Pracy.Pracownicy Wydziału i Wydział jako całość podejmowali szereg inicjatyw o charakterze pionierskim. I tak dla przykładu: w roku akademickim 1984/85 uruchomiono pod kierunkiem prof. dr hab. K. Kruczalaka Podyplomowe Studium dla Radców Prawnych z zakresu spółek handlowych. W 1993 roku utworzona została, jako jedna z pierwszych w kraju, Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego.

 

katalog: Inne, zdjęcie: historia-ksiezycowa1.jpg
Otwarcie Instytutu Prawa Cywilnego i Karnego, przy ul. M.Fornalskiej (później ul. Księżycowa) w Sopocie 
 
katalog: Inne, zdjęcie: historia-1_maja73.jpg
 Reprezentanci Wydziału podczas pochodu pierwszomajowego (1973 rok) 
 

W 1995 roku powołano Ośrodek Prawa Europejskiego, od lat 80-tych wyłącznie za sprawą pracowników Pracowni powstaje unikatowe w skali kraju Muzeum Kryminalistyki. Podejmowano również szereg innych inicjatyw. W 1993 r. rozpoczęto współpracę z Uniwersytetem Polaków w Wilnie. W latach 1993 - 1996, z zaangażowaniem wielu pracowników Wydziału przeprowadzono 3-letnie studia prawnicze. Absolwentów tych studiów przejął następnie Wydział Prawa, zapewniając im ukończenie pełnych studiów prawniczych. W tym miejscu warto odnotować, że to właśnie z inicjatywy Wydziału (promotorem był prof. M. Cieślak) nadano w 1993 roku tytuł doktora honoris causa byłemu prezydentowi Francji, F. Mitterrandowi. Uniwersytet przyznał wtedy również doktoraty honoris causa byłemu prezydentowi Niemiec R. von Weizäckerowi oraz prezydentowi Lechowi Wałęsie. Nie bez udziału pracowników Wydziału odbyła się również honorowa promocja doktorska nestora polskiej karnistyki prof. Władysława Woltera w 1986 roku.

katalog: Inne, zdjęcie: historia-bud08.jpg
Nowy budynek Wydziału przy ul. J.Bażyńskiego w Gdańsku Oliwie

Przez trzy dekady istnienia Wydział nie posiadał swojego gmachu. Przełomem okazała się dopiero decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1995 roku. Dzięki zaangażowaniu Wydziału, w tym przede wszystkim dziekanów: prof. A. Pułło oraz prof. A. Szmyta idea szybko się zmaterializowała. Już w 1996 roku wmurowano kamień węgielny pod śmiałą architektonicznie i przestronną (22 tys. m2) inwestycję. W 2000 roku rozpoczęto wykłady w salach audytoryjnych. Historyczne uroczystości inauguracji roku akademickiego 2001/02 z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i rządowych odbyły się już w wykończonym kompleksie. Obecnie Wydział dysponuje aulą na 400 miejsc, trzema audytoriami A, B i C, które mogą pomieścić odpowiednio 300, 200 i 150 osób. Ponadto jest 37 sal wykładowych, dwie sale rozpraw wyposażone na wzór prawdziwych sal sądowych, pracownia komputerowa. W aulach i audytoriach znajdują się rzutniki: multimedialne, folii i slajdów, ponadto: komputer z dostępem do Internetu, magnetowid, DVD, 2 ekrany. W budynku mieści się: bar, restauracja, księgarnia, punkt ksero i kiosk. Wydział posiada również bazę noclegową w postaci 12 pokoi gościnnych: 8 przestronnych pokoi dwuosobowych (w tym jeden pokój dla osób niepełnosprawnych) oraz 4 dwupokojowych apartamentów dwuosobowych.

>>>Historia Uniwersytetu

 W latach 1986-1993 tytuły honorowych doktorów przyznano:

 

katalog: Inne, zdjęcie: historia-cieslak_mitt_pullo2.jpg

 

Prof. Władysławowi Wolterowi (PAN; Uniwersytet Jagielloński) za zasługi dla nauki prawa karnego i pogłębiania jego humanistycznych treści w służbie człowiekowi i praworządnemu wymiarowi sprawiedliwości
(16 stycznia 1986 r.)

François Mitterrandowi (Prezydentowi Francji) w uznaniu ogromnego wkładu czynu i myśli w realizację ideałów wolności i podstawowych praw człowieka, niepodległości, pokojowego współżycia i współpracy narodów, sprawiedliwości społecznej oraz tradycyjnej przyjaźni polsko-francuskiej
(17 czerwca 1993 r.)


W latach 1989-2003 stopnie doktora habilitowanego przyznano:

 

katalog: Inne, zdjęcie: historia-DR_DRZEWICKI.jpg

 

- 1989, Konstrukcje prawne wewnętrznych pożyczek publicznych, Drwiłło Andrzej;
- 1990, Renta socjalna, Kaczyński Lech;
- 1990, Zasady ustalania odszkodowania w prawie międzynarodowym publicznym, Ciechanowicz-McLean Janina;
- 1990, Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim, Maciejewski Tadeusz;
- 1992, Przestępstwo zmuszania w polskim prawie karnym, Surkont Mirosław;
- 1993, Instrumenty finansowego oddziaływania państwa na zagraniczne podmioty gospodarcze, Gliniecka Jolanta;
- 1994, Stanowienie ustaw w RFN. Rozwiązania proceduralno-organizacyjne w prawie konstytucyjnym, Szmyt Andrzej;
- 1996, Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Cioch Henryk;
- 2001, Formuła Radbrucha. Filozofia prawna na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Zajadło Jerzy;
- 2002, Przestępstwa seksualne, Warylewski Jarosław;

W latach 1990-2003 stopnie doktora przyznano:

 

katalog: Inne, zdjęcie: historia-doktoranci2000_1.jpg

 

 

- 1990, Prawnomiędzynarodowa ochrona wód morskich i śródlćdowych przed zanieczyszczeniami ze statków, Lewandowski Piotr;
- 1991, Doktrynalne i normatywne podstawy demokracji bezpośredniej w konstytucjonaliźmie państw realnego socjalizmu, Kraluk Wiesław;
- 1991, Odpowiedzialność kontraktującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotów świadczeń dodatkowych, Majewski Andrzej;
- 1992, Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy - Prawo przewozowe, Wesołowski Krzysztof;
- 1993, Kara łączna w polskim prawie karnym, Janczukowicz Krzysztof;
- 1995, Zagadnienia prawne zwalczania nieuczciwej konkurencji, Knypl Tomasz;
- 1995, Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę, Wypych-Żywicka Alina;
- 1995, Zastępstwo w prawie cywilnym, Burzak Andrzej;
- 1996, Granice prawa, Guść Janusz;
- 1996, Wolność słowa - studium prawnoporównawcze i międzynarodowe, Wiśniewski Adam;
- 1996, Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Bogusz Mariusz;
- 1997, Zgoda pokrzywdzonego w polskim prawie karnym, Warylewski Jarosław;
- 1998, Państwo w doktrynie i praktyce współczesnego konserwatyzmu brytyjskiego, Łokucijewski Krzysztof;
- 1999, Geneza konstytucji litewskiej z 1992 r., Kierończyk Przemysław;
- 1999, Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z normami prawa Unii Europesjkiej, Mering Leszek;
- 1999, Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Grajewski Krzysztof;
- 1999, Instytucja nadzoru bankowego w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, Dobaczewska Anna;
- 1999, Liberalizacja prawa bankowego jako przesłanka konkurencyjności banków zagranicznych w Polsce, Jasińska Anna Maria;
- 1999, Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym (zagadnienia cywilnoprawne), Bielski Piotr;
- 1999, Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920-1922, Kolarz Beata;
- 1999, Wprowadzanie dowodów do procesu w polskim prawie karnym procesowym, Woźniewski Krzysztof;
- 1999, Związkowa zdolność układowa, Stelina Jakub;
- 2000, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Bąkowski Tomasz;
- 2000, Interes konsumenta i jego ochrona przed nieuczciwymi klauzulami umownymi, Wieczorek Emilia Teresa;
- 2000, Kodyfikacja wojskowego prawa karnego materialnego w II Rzeczypospolitej, Kania Leszek Maciej;
- 2000, Nadzór nad działalnością ubezpieczeniową w Polsce, Koroluk Sławomir;
- 2000, Ochrona pracowniczych świadczeń majątkowych, Piankowski Maciej;
- 2000, Prawnomiędzynarodowa ochrona wolności związkowej, Łasak Katarzyna;
- 2000, Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Nakielska Izabela;
- 2000, Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Skóra Agnieszka;
- 2000, Rola ubezpieczeń w ochronie środowiska (analiza aksjologiczna, normatywna i funkcjonalna), Maśniak Dorota;
- 2000, Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki,Wiewiórowski Wojciech Rafał;
- 2000, Wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na ochronę środowiska i zasobów naturalnych w obszarze Morza Bałtyckiego, Pyć Dorota;
- 2000, Wymiar sprawiedliwości w latach 1944-1950 w Polsce, Machnikowska Anna;
- 2001, Działalność gospodarcza gmin w portach morskich (studium prawne), Szczurek Wojciech Bogusław;
- 2001, Naprawienie szkody na tle tendencji obiektywizacyjnych w prawie karnym, Zalewski Wojciech;
- 2001, Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków na podstawie art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Lutkiewicz-Rucińska Anita;
- 2001, Wyłączenie uczestników procesu karnego, Papke-Olszauskas Katarzyna;
- 2002, Charakter prawny stosunku ubezpieczenia zdrowotnego, Zieleniecki Marcin Antoni;
- 2002, Instytucja porozumienia komunalnego, Wengler Lubomira Barbara;
- 2002, Instytucja zarządu w polskiej procedurze cywilnej, Świeczkowski Jarosław Paweł;
- 2002, Standard "rozsądnego terminu" w sprawach cywilnych w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Sykulska Magdalena;
- 2002, Wpis użytkowania wieczystego i hipoteki do księgi wieczystej, Gawrylczyk Włodzimierz;
- 2002, Zasada wolności pracy jako podstawowe prawo człowieka w europejskim prawie wspólnotowym, Tomaszewska Monika Iwona;
- 2002, Zasady prawne morskiego ratownictwa ekologicznego, Lost-Siemińska Dorota Sylwia;
- 2003, Odpowiedzialność i załatwianie sporów w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Dąbkowska Małgorzata;
- 2003, Konstrukcje prawne obligacji i bonów skarbowych jako formy pożyczek państwowych, Juchnevič Edvard;
- 2003, Ochrona prywatności a prawo do informacji, Sut Paweł;
- 2003, Współpraca transgraniczna. Studium teoretycznoprawne, Mikołajczyk Adam;
- 2003, Rola towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w systemie ubezpieczeń gospodarczych, Adamowicz Magdalena;
- 2004, Raj podatkowy jako instrument unikania opodatkowania w stosunkach międzynarodowych, Lipowski Tomasz;
- 2004, Wpływ Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na rozwój prawa europejskiej integracji, Majkowska Sylwia;
- 2004, Formalne porozumienie stron jako czynnik kształtujący wyrok sądu w polskim procesie karnym, Steinborn Sławomir;


Dziekanaty


Kierownik Dziekantu:

mgr Grażyna Burian
Pokój 2086
tel. (+48-58) 523 28 86, wew. 28 86,
fax: (+48-58) 523 28 87,
email: dziekanat@prawo.univ.gda.pl

Dziekanaty:

Studia stacjonarne:

 • Prawo (jednolite studia magisterskie) - pokój 2091
 • Administracja - rok I , II, III (studia I stopnia) - pokój 2088
 • Administracja - rok I-II (studia II stopnia) - pokój 2088

Studia niestacjonarne (zaoczne):

 • Prawo (jednolite studia magisterskie) - pokój 2057
 • Administracja - rok I, II, III (studia I stopnia) - pokój 2059
 • Administracja - rok I i II (studia II stopnia) - pokój 2060

Studia niestacjonarne (wieczorowe):

 • Magisterskie Studia Uzupełniające - Administracja - pokój 2058

 Pozostałe:

 • Zaoczne studia doktoranckie w zakresie prawa - pokój 3012
 • Elektroniczna obsługa procesu dydaktycznego (System "Plagiat", plany zajęć, rezerwacja sal) - pokój 2087
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych - Jolanta Kępińska (tel.: (+48-58) 523 28 97,  wew. 28 97)
 • Sprawy administracyjne - Danuta Krajnik (tel.: (+48-58) 523 28 82, wew. 28 82)
 • Sprawy administracyjne (pokoje gościnne) - Janina Radomska (tel.: (+48-58) 523 29 62, wew. 29 62)


Katedry i ZakładyKatedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
tel. 523 28 79 lub wew. 28 79, fax. 523 29 41 , pokój 3057, email: hispow@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Sylwestrzak Andrzej
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie zwyczajni: prof. zw. dr hab. Sylwestrzak Andrzej, prof. dr hab. Szpoper Dariusz
Adiunkci: dr Dąbrowski Przemysław, dr Gulda Przemysław, dr Machnikowska Anna
Asystenci: mgr Monkiewicz Arkadiusz, mgr Tarkowski Mikołaj
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Elszkowska-Maciejewska Aleksandra

Katedra Postępowania Cywilnego
tel. 523 28 22 lub wew. 28 22, fax. 523 27 14, pokój 4023, email: sekretariat03@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: dr Szczurek Zbigniew
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Adiunkci: dr hab. Amielańczyk Krzysztof, dr Świeczkowski Jarosław
Asystenci: mgr Julke Grzegorz, mgr Szczurek Bartłomiej
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Szczurek Zbigniew
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Kapecka Oliwia

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
tel. 523 28 79 lub wew. 28 79, fax. 523 29 41, pokój 3057, email: hispow@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Maciejewski Tadeusz
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie zwyczajni: prof. zw. dr hab. Maciejewski Tadeusz
Adiunkci: dr Kolarz Beata, dr Nakielska Izabela
Asystenci: dr Gałędek Michał, mgr Franas Mikołaj, mgr Klimaszewska Anna
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Elszkowska-Maciejewska Aleksandra

Katedra Prawa Administracyjnego
tel. 523 28 27 lub wew. 28 27, fax. 523 27 03, pokój 3012, email: sekretariat01@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: dr hab. Bąkowski Tomasz prof. UG
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Bąkowski Tomasz prof. UG, dr hab. Bogusz Mariusz prof. UG, dr hab. Bojanowski Eugeniusz prof. UG
Adiunkci: dr Giętkowski Radosław, dr Pułło Mikołaj, dr Skóra Agnieszka
Asystenci: mgr Brzeski Marcin, mgr Kaszubowski Krzysztof, mgr Laskowska Magdalena, mgr Miłosz Michał, mgr Tykwińska-Rutkowska Dominika
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Żukowski Krzysztof
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Drzycimska Magdalena

Katedra Prawa Cywilnego
tel. 523 28 51 lub wew. 28 51, fax. 523 27 14, pokój 4023, email: sekretariat04@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: dr hab. Bagińska Ewa prof. UG
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie zwyczajni: prof. zw. dr hab. Rozwadowski Władysław
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Bagińska Ewa prof. UG, dr hab. Ciszewski Jerzy prof. UG
Adiunkci: dr Balwicka-Szczyrba Małgorzata, dr Kuczyński Grzegorz, dr Lutkiewicz-Rucińska Anita, dr Stępień-Sporek Anna, dr Sylwestrzak Anna
Asystenci: mgr Adrych Izabela, mgr Jaszkiewicz Aleksandra, mgr Karaszewski Grzegorz, mgr Maciejewska-Szałas Maja, mgr Ruszkiewicz Beata, mgr Szmyt Dorota
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Dmowski Jacek
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni:  Bosnegeanu Teresa

Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
tel. 523 29 43 lub wew. 29 43, tel. lub wew. , fax. 523 29 35, pokój 4065, email: sekretariat06@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Brodecki Zdzisław
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie zwyczajni: prof. zw. dr hab. Brodecki Zdzisław
Adiunkci: dr Adamczak-Retecka Monika, dr Koncewicz Tomasz Tadeusz LL.M., dr Konopacka Magdalena LL.M., dr Majkowska-Szulc Sylwia
Asystenci: mgr Hołub-Śniadach Olga
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Rutkiewicz Hanna

Katedra Prawa Finansowego
tel. 523 28 62 lub wew. 28 62, fax. 523 27 03, pokój 3012, email: sekretariat02@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Drwiłło Andrzej
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie zwyczajni: prof. zw. dr hab. Drwiłło Andrzej, prof. zw. dr hab. Gliniecka Jolanta
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Jurkowska-Zeidler Anna Maria prof. UG
Adiunkci: dr Dobaczewska Anna LL.M., dr Juchnevic Edvard, dr Maśniak Dorota, dr Sowiński Tomasz, dr Wróblewska Małgorzata
Asystenci: mgr Cyman Damian, mgr Mroczkowski Rafał, mgr Panfil Przemysław
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni:  Jeznach Wioletta

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska
tel. 523 28 62 lub wew. 28 62, fax. 523 27 03, pokój 3012, email: sekretariat02@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie zwyczajni: prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Powałowski Andrzej prof. UG, dr hab. Rakoczy Bartosz prof. UG
Adiunkci: dr Nyka Maciej
Asystenci: mgr Balmas Agnieszka, mgr Klenowska Krystyna
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Majewski Andrzej, dr Sołtysik Marek
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni:  Jeznach Wioletta

Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
tel. 523 28 22 lub wew. 28 22, fax. 523 27 14, pokój 4023, email: sekretariat03@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: dr hab. Ciszewski Jerzy prof. UG
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Ciszewski Jerzy prof. UG
Adiunkci: dr Glicz Marcin LL.M., dr Wowerka Arkadiusz LL.M.
Asystenci: mgr Brodecka-Chamera Aleksandra, mgr Gliniecki Bartłomiej
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Cern Grażyna, dr Kruczalak-Jankowska Joanna, dr Trzciński Krzysztof
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Kapecka Oliwia

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej
tel. 523 28 79 lub wew. 28 79, fax. 523 29 41, pokój 3057, email: hispow@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Warylewski Jarosław
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie zwyczajni: prof. zw. dr hab. de Walden-Gałuszko Krystyna, prof. zw. dr hab. Warylewski Jarosław
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Cieślak Wojciech prof. UG
Adiunkci: dr Potulski Jacek, dr Zalewski Wojciech
Asystenci: dr Petasz Paweł, mgr Snarski Tomasz
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Skarbek Ryszard
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Elszkowska-Maciejewska Aleksandra

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii
tel. 523 29 43 lub wew. 29 43, fax. 523 29 35, pokój 4065, email: sekretariat06@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: dr hab. Cieślak Wojciech prof. UG
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Cieślak Wojciech prof. UG
Adiunkci: dr Rogoziński Piotr, dr Steinborn Sławomir, dr Woźniewski Krzysztof
Asystenci: mgr Cora Łukasz
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Cora Stanisław
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Rutkiewicz Hanna

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
tel. 523 28 27 lub wew. 28 27, fax. 523 27 03, pokój 3012, email: sekretariat01@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: dr hab. Szmyt Andrzej prof. UG
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Pułło Andrzej prof. UG, dr hab. Szmyt Andrzej prof. UG
Adiunkci: dr Grajewski Krzysztof, dr Kierończyk Przemysław, dr Rytel-Warzocha Anna, dr Uziębło Piotr, dr Wiszowaty Marcin Michał
Asystenci: mgr Gajda Agnieszka, mgr Polański Sławomir
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Kraluk Wiesław
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Drzycimska Magdalena

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
tel. 523 28 22 lub wew. 28 22, fax. 523 27 14, pokój 4023, email: sekretariat03@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: dr hab. Straburzyński Andrzej prof. UG
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Drzewicki Krzysztof prof. UG, dr hab. Straburzyński Andrzej prof. UG, dr hab. Wiśniewski Adam prof. UG
Adiunkci: dr Barczewski Maciej, dr Łasak Katarzyna, dr Pyć Dorota
Asystenci: mgr Zajadło-Węglarz Paulina
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Kapecka Oliwia

Katedra Prawa Morskiego
tel. 523 29 43 lub wew. 29 43, fax. 523 29 35, pokój 4065, email: sekretariat06@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: dr hab. Adamczak Wojciech prof. UG
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Adamczak Wojciech prof. UG
Adiunkci: dr Adamowicz Magdalena, dr Zużewicz - Wiewiórowska Iwona
Asystenci: dr Nawrot Justyna, mgr Czaplińska Magdalena
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Rutkiewicz Hanna

Katedra Prawa Pracy
tel. 523 28 51 lub wew. 28 51, fax. 523 27 14, pokój 4023, email: sekretariat04@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: dr hab. Stelina Jakub prof. UG
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie zwyczajni: prof. zw. dr hab. Jackowiak Urszula
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Stelina Jakub prof. UG, dr hab. Wypych-Żywicka Alina prof. UG
Adiunkci: dr Piankowski Maciej Jarosław, dr Tomaszewska Monika Iwona, dr Zieleniecki Marcin
Asystenci: mgr Łaga Maciej, mgr Szmit Jakub, mgr Świątek-Rudoman Justyna
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Uziak Waldemar
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni:  Bosnegeanu Teresa

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
tel. 523 28 62 lub wew. 28 62, fax. 523 27 03, pokój 3012, email: sekretariat02@prawo.univ.gda.pl
Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Zajadło Jerzy
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie zwyczajni: prof. zw. dr hab. Zajadło Jerzy
Adiunkci: dr Mikołajczyk Adam, dr Nawrot Oktawian, dr Przybylski-Lewandowski Filip, dr Sut Paweł, dr Sykuna Sebastian, dr Wojciechowski Maciej, dr Zeidler Kamil
Asystenci: mgr Cieslewicz Nicholas, mgr Widłak Tomasz, mgr Wierzbicki Mikołaj
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Niesiołowski Jarosław
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni:  Jeznach Wioletta

Zakład Praw Człowieka
tel. 523 29 43 lub wew. 29 43, fax. 523 29 35, pokój 4065, email: sekretariat06@prawo.univ.gda.pl
Kierownik: prof. zw. dr hab. Zajadło Jerzy
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Profesorowie zwyczajni: prof. zw. dr hab. Zajadło Jerzy
Adiunkci: dr Sykulska-Przybysz Magdalena Monika
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Rutkiewicz Hanna

Pracownia Informatyki Prawniczej
tel. 523 28 22 lub wew. 28 22, fax. 523 27 14, pokój 4023, email: sekretariat03@prawo.univ.gda.pl
Kierownik: dr Wiewiórowski Wojciech Rafał
Pracownicy Naukowo-dydaktyczni:
Adiunkci: dr Wierczyński Grzegorz, dr Wiewiórowski Wojciech Rafał
Sekretariat:
Pracownicy Administracyjni: mgr Kapecka Oliwia

Pracownia Kryminalistyki
tel. 523 28 98 lub wew. 28 98, tel. 523 29 01 lub wew. 29 01, email: kryminalistyka@prawo.univ.gda.pl
Kierownik: dr Wnorowski Jerzy
Pracownicy Dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Wnorowski Jerzy

Samodzielna Sekcja ds. Informatyki i Technik Multimedialnych
tel. 523 29 27 lub wew. 29 27, tel. 523 28 83 lub wew. 28 83, tel. 523 28 13 lub wew. 28 13, fax. 523 29 27, pokój 1018
Kierownik: mgr Komorowski Piotr

Biblioteka


Adres:
BIBLIOTEKA PRAWNA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
80-952 GDAŃSK, ul. Jana Bażyńskiego 6
Tel.: +0-58-523-29-40    
e-mail:
bpraw@bg.ug.gda.pl


Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Jana Bażyńskiego 6. Pomieszczenia Biblioteki znajdują się po lewej stronie holu głównego budynku.


 


Współpraca Międzynarodowa


Współpraca Międzynarodowa na Wydziale Prawa i Administracji UG w zakresie dydaktycznym skupia się przede wszystkim wokół dwóch podstawowych Programów:

 

1. LLP-Erasmus - w ramach którego odbywają się wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Więcej szczegółów na stronie Erasmus.

 

2. Polish and International Legal Studies Programme, będącego autorskim programem studiów anglojęzycznych Wydziału Prawa i Administracji UG, w którym biorą udział studenci przyjeżdżający z uczelni partnerskich w ramach LLP-Erasmus oraz innych programów, a także studenci Wydziału Prawa i Administracji UG. Pilotażowa wersja Programu PILSP została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009. Więcej szczegółów na stronie PILSP 

 

 

Pełnomocnik DziekanaTomasz Widłak


Decyzją Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, prof. dra hab. Jarosława Warylewskiego, z dniem 1.10.2007 funkcję Pełnomocnika Dziekana WPiA UG ds. Współpracy Międzynarodowej i Wymian Studentów objął mgr Tomasz Widłak z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa. Obowiązki Pełnomocnika obejmują m.in. pełnienie funkcji Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus.

 

Pokój: 3034

 

E-mail: katalog: Erasmus, zdjęcie: email_tomaszwidlak.gif

 

Dyżur w sprawach dotyczących programów Erasmus: zobacz godziny konsultacji

 

Poprzedni Pełnomocnicy - Koordynatorzy Erasmus:

 

1. Dr Oktawian Nawrot

2. Dr Wojciech Wiewiórowski